PKN Rijnwaarden

De kerk is van blijvende waarde

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Beleidsplan Kerkrentmeesters 2015

E-mail Print PDF

   Protestantse Gemeente Rijnwaarden

BELEIDSPLAN COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

 

 DOELSTELLING

Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente en wel door het meewerken aan de totstandkoming van een vierjaarlijks beleidsplan en de jaarlijkse begroting en jaarrekening , door zorg te dragen voor het maken en uitvoeren van plannen ter voorziening in de stoffelijke behoeften van de gemeente.

 

ACTIVITEITEN

Het college van kerkrentmeesters

* draag zorg voor de geldwerving en wel door het inzamelen in de kerkdiensten, het stimuleren van vrijwillige periodieke bijdrage, het vragen van vergoedingen voor bepaalde diensten, zoals rouw- en trouwdiensten en op andere wijze vragen van financiële bijstand. 

* draagt zorg voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van onze gemeente.

*beheert de goederen van de gemeente en blijft daarbij binnen de grenzen van de door de kerkenraad vastgestelde begroting en van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan;     *draagt zorg voor een verantwoord personeelsbeleid;                                                                   *draagt zorg voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;                          *fungeert als opdrachtgever van de koster en de beheerder van de gebouwen en ander  beherend en administratief personeel dat in dienst van de gemeente werkzaam is;

*beheert de administratie van de begraafplaatsen;

*beheert de archieven van de gemeente;

*beheert de verzekeringspolissen;

*voert een administratie die een volledig inzicht geeft in alle inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden van de gemeente;

*draagt zorg voor de financiële regeling inzake het kerkblad;

*houdt de registers van de gemeente en van de doop-,belijdenis- en trouwboeken bij;

*informeert de leden van de gemeente regelmatig over plannen en activiteiten;

*coördineert het gebruik van de ruimten in de door hem te beheren gebouwen voor de ten behoeve van de gemeente te ontplooien activiteiten;

*stelt de ruimten en de daartoe behorende inventaris aan derden, al of niet tegen vergoeding, in gebruik af, waarbij te allen tijde de ruimten bij voorrang voor kerkelijke doeleinden beschikbaar worden gesteld.

 

VORMGEVING BELEID

Het college van kerkrentmeesters laat zich bij de zorg voor het kerkgebouw(en) en de orde daarin tijdens de kerkdiensten bijstaan door een koster en voor de overige gebouwen door een beheerder. Binnen het college van kerkrentmeesters zijn de taken in de portefeuilles naar de leden van het college toebedeeld.

 

PLANNEN

*werving van nieuwe leden voor het college van kerkrentmeesters; de bezetting van het college van kerkrentmeesters is afgelopen periode onder de maat waardoor en slechts besluiten genomen kunnen worden in samenspraak met de kerkenraad.

*streven om het aantal ouderling/kerkrentmeesters uit te breiden;

*aandacht voor diverse personele problematiek die in de komende jaren binnen onze kerkgemeenschap zeker, dan wel mogelijk gaat spelen door de toenemende leeftijden van onze vrijwillige kosters

*opstellen meerjarenbegroting 2016 – 2020. De begroting 2016 laat momenteel een zeer fors tekort zien, dat dringend structurele aandacht verdiend.

*bijwerken van beleidskader begraafplaatsen (o.a. reglement en jaarlijkse indexering kosten structuur aan de leges van de Burgerlijke gemeente).

*afstand/overdracht  van kerkgebouw Aerdt.

*voordeliger energie inkopen.

*zorg dragen voor een goed onderhoud van de gebouwen aan de hand van de inspectierapportage van Monumentenwacht welke jaarlijks ter plaatse komt.

 

Lobith, 29  oktober 2015 

Last Updated on Sunday, 24 January 2016 14:50