PKN Rijnwaarden

De kerk is van blijvende waarde

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Beleidsplan Diakonie 2015

E-mail Print PDF

   Protestantse Gemeente Rijnwaarden

 

 BELEIDSPLAN COLLEGE VAN DIAKENEN

 

INLEIDING

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is, en te getuigen van de gerechtigheid van God daar waar onrecht plaats vindt.

De diakenen hebben een leidinggevende taak om samen met de gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven. Het college van diakenen werkt aan de hand van een beleidsplan dat zo nodig wordt aangepast.

Diaconaal bezig zijn wil zeggen samenzijn, letterlijk medelijden met de ander tonen, een schouder zijn voor de ander om op te huilen. Het streven van het college is om in onze gemeente het diaconaat een duidelijk herkenbare plaats te geven.

Dat kan alleen wanneer er goede contacten en uitwisseling van ervaringen binnen onze gemeente en plaatselijke of regionale maatschappelijk organisaties zijn. Deze contacten proberen we in de komende tijd te verbeteren.

Samen kunnen we de gemeente beter helpen haar diaconale opdracht te vervullen.

 

DE DIACONALE INSPIRATIE

In de Bijbel geldt het recht van de zwakste. In de Bijbelse verhalen klinkt een voortdurende oproep om te werken aan een rechtvaardige en barmhartige samenleving.

Ook Jezus heeft gezegd “Ik ben gekomen om te dienen”

Deze Bijbelse boodschap heeft door alle tijden heen mensen geïnspireerd om op te komen voor de (kwetsbare) ander.

Vanaf het allereerst begin heeft de kerk dit als één van haar belangrijkste teken gezien. Het dienen van de naaste, van de mensen, van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse opdracht.

 

Uitgangspunt voor het diaconaat is dienend bezig te zijn in deze wereld, zoals Christus gekomen is om te dienen. Hij koos voor en bevond zich altijd tussen de (kans)armen, de verdrukten in de samenleving. Hierbij leerde Hij ons om te minste te willen zijn en de ander hoger te achten dan jezelf.

 

Het diaconale werk richt zich op al onze naasten in nood of op ongerechtigheid en uit zich in de vorm van delen, helpen en getuigen. God heeft een ieder opgeroepen tot deze taak.

De diakenen hebben een leidinggevende taak om samen met de gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven.

 

DE DIACONALE TAKEN

De diaconale kernbegrippen dienen, delen, helpen en getuigen komen terug in de volgende taken van de diaconie

-       De deelname van een diaken tijdens de diensten

-       De voorbereiding van, en de ondersteuning tijdens het Heilig Avondmaal

-       Het stimuleren, inzamelen en besteden van de gaven van de gemeente

-       Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping

(missionaire gemeente)

-       Het herkennen van knelsituaties, verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven, binnen en buiten de kerkelijke gemeente ( helpen waar geen helper is )

-       Het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijke dienaangaande

-       Het beheren van de financiële middelen die bestemd zijn voor het diaconaat.

 

Het diaconaat berust niet uitsluitend bij het college van diakenen en de afzonderlijke diakenen.

De gemeente zelf heeft een diaconale missie en de diakenen hebben daarin een leidende, sturende en veelal initiërende rol. In de uitvoering van de taken wil het college van diakenen zo veel mogelijk gemeenteleden betrekken ( de missionaire gemeente)

 

ORGANISATIE EN WERKWIJZE

Het college van diakenen stelt één voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Er zijn vacatures voor leden van het college. Het college komt in beginsel maandelijks ( met uitzondering van de maanden juli en augustus) bijeen en bespreekt daarin alle diaconale taken en activiteiten. Binnen het college wordt een verdere taakverdeling naar activiteiten gevolgd.

Jaarlijks wordt een collecterooster met de doelen voor het inzamelen van de gaven opgesteld. Dit rooster wordt aan de algemene kerkenraad ter instemming aangeboden en na instemming beheerd en zo nodig aangepast als daar zwaarwegende redenen voor zijn.

Jaarlijks wordt door de penningmeester een jaarrekening en begrotingsvoorstel in het college geagendeerd. De jaarrekening en het begrotingsvoorstel worden onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester door een externe administrateur opgesteld.

Ook deze rapporten zijn aan instemming van de algemene kerkenraad onderhevig.

 

De financiering van de diaconale activiteiten vindt plaats door de jaarlijkse vrijwillige (diaconale) bijdrage, de collecten tijdens de kerkdiensten, de zendingsbus, de collectebekers tijdens het Heilig Avondmaal en de individuele afzonderlijke giften.

 

De diaconie kent een eigen financieel beheer en administratie. Ook beschikt de diaconie over opgebouwd vermogen. De rente inkomsten uit het financieel vermogen worden benut voor de dekking van de eigen kosten van de diaconie. Verder stelt het eigen vermogen de diaconie in staat om snel op financiële noodvragen te kunnen reageren.

 

BELANGRIJKE SPEERPUNTEN PERIODE 2015-2020     

 

HULP BIJ ARMOEDE

Onder de bevolking van Nederland komt armoede voor. Ook in onze kerkelijke gemeente zijn dus schrijnende gevallen aanwezig, alhoewel ze niet altijd bij naam bekend zijn. Mensen schamen zich vaak voor de financiële nood waarin ze verkeren en verzwijgen dat liever.

Wat kan het college van diakenen doen aan dit probleem?

-       In incidentele gevallen kan het college financieel bijspringen

-       Begeleiden van mensen die in financiële problemen zijn geraakt naar hulpverlenende instanties

-       Vast aanspreekpunt in diaconie voor maatschappelijk werk

-       Steun aan maatschappelijke organisaties die op het gebied van armoedebestrijding actief zijn

 

ONDERSTEUNEN VAN EEN BEPERKT AANTAL PROJECTEN

De diaconie ondersteunt, bij voorkeur langdurig, een beperkt aantal projecten, plaatselijk en in het buitenland. Op deze manier wordt versnippering van hulp voorkomen.

De langdurige ondersteuning van projecten zorgt er voor dat er een persoonlijke band van de gemeenteleden met dit project ontstaat. Door middel van verschillende acties en activiteiten

Worden de projecten onder de aandacht gebracht van mensen binnen en buiten de gemeente.

Goede informatievoorziening is hierbij van belang. De diaconie beoordeelt jaarlijks hoe de financiële ondersteuning wordt ingezet bij het project.

 

VERGROTEN VAN DE BETROKKENHEID VAN DE GEMEENTELEDEN

De diaconie streeft ernaar om bij haar activiteiten de gemeenteleden te betrekken. Op deze manier kan er, ondanks de kleine bezetting van de diaconie door twee diakenen, toch praktische hulp worden geboden aan personen of activiteiten worden uitgevoerd t.b.v. projecten die vanuit de diaconie worden ondersteund.

De betrokkenheid wordt bewerkt door het informeren van de gemeenteleden over het doel van de ondersteuning.

 

UITVOERING EN BEHEER VAN DIT BELEIDSPLAN

Jaarlijks actualiseert het college het beleidsplan en beziet of en hoe de lopende uitvoering van de werkzaamheden hierop aangepast dient te worden.

 

Lobith, oktober 2015 

Last Updated on Sunday, 24 January 2016 14:50