PKN Rijnwaarden

De kerk is van blijvende waarde

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Beleidsplan Pastoraat 2015

E-mail Print PDF
      Protestantse Gemeente Rijnwaarden
 

BELEIDSPLAN PASTORAAT

 

We streven naar kerkdiensten, die oud en jong aanspreken, waarin met name de aandacht voor elkaar een belangrijke insteek is.

 

Daarin hebben een plek:

-       Het lezen van de Bijbelse woorden en de uitleg ervan die aansluit bij de leef- en belevingswereld van de kerkgangers. Daarin klinkt de boodschap door van Gods bevrijdende, bemoedigende, steunende en troostrijke aanwezigheid.

-       Het zingen van Gods eer.

-       De gebeden en gaven waarin we onze verbondenheid ervaren met hen – die ver weg of dichtbij – aandacht nodig hebben.

 

Naast de vieringen in de kerk zijn te noemen:

-       De maandelijkse diensten in de grote zaal van woon- en zorgcentrum Lobede in Tolkamer.

 

DE LEZINGEN:

Daarbij wordt in principe het oecumenisch leesrooster gevolgd.

Bij de zondagse lezingen worden regelmatig lectoren uit de gemeente betrokken.

 

LIEDEREN EN MUZIEK;

Hoofdzakelijk wordt gebruik gemaakt van de liederen uit het nieuwe Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk. Daarnaast wordt er met zekere regelmaat gebruik gemaakt van liederen uit andere bundels.

Ook werken regelmatig koren van elders, vocale en instrumentale solisten mee.

 

AVONDMAAL;

Vier maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. We doen dat lopend en symboliseren daarmee dat we als Gods volk onderweg zijn. Alle kerkgangers – jong en oud, leden en niet-leden van onze gemeente en/of van onze kerk – worden genodigd om te delen in het mysterie van de verbondenheid met Christus en Christus’ verbondenheid met ons.

Van harte worden genodigd allen die Christus van harte liefhebben.

 

TIEN GEBODEN EN GELOOFSBELIJDENIS;

Deze worden niet wekelijks gelezen of uitgesproken. Deze “bijzondere geloofsdocumenten” hebben een plek in bijzondere diensten, zoals bijv. de geloofsbelijdenis in diensten waarin de Heilige Doop wordt bediend en/of op bijzondere momenten.

 

GEMEENTEOPBOUW;

De kerkdienst is de ontmoeting met God en met elkaar. Om dat niet alleen te beleven in het samen zingen en bidden en luisteren, wordt iedere zondag na afloop van de kerkdienst gezamenlijk koffie/thee gedronken in de Ontmoeting, de ruimte naast de kerk.

Naast kerkdiensten zijn er ontmoetingen met gemeenteleden met name : de maandelijkse inloopmiddagen op woensdag in de Ontmoeting.

De vrouwenvereniging, commissie Spirzin en een jaarlijks uitstapje voor alle 70+ leden.

 

PASTORAAT;

Wij streven alles in het werk te stellen zoveel mogelijk gemeenteleden vanuit het geloof te betrekken bij het omzien naar elkaar. Doordat onze predikant een aanstelling heeft van 33%, is de participatie van gemeenteleden hierin noodzakelijk. Het gaat erom dat we er voor een ander zijn.

 

HOE;

In Rijnwaarden kennen we de volgende vormen van pastoraat:

-       Bezoekwerk door predikant in tijden van ziekte en overlijden, maar ook – als de tijd het toelaat – in andere omstandigheden.

-       Bezoekwerk door ouderlingen en contactpersonen van de Warme Deken.

-       Adressen worden in het bijzonder bezocht op momenten van vreugde en zorg.

 

JONGEREN;

Tijdens de kerkdiensten is er oppas voor de kinderen.

We beginnen de diensten gezamenlijk in de kerk, na een korte uitleg aan de kinderen gaan zij naar hun eigen ruimte. Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug in de kerk, zodat wij allemaal met de zegen van God de nieuwe week ingaan.

 

ZORGEN ZIJN ER OVER;

-       De behoefte aan pastoraat neemt enerzijds toe ( veroudering van ons ledenbestand)

terwijl de menskracht ( met name het aantal ouderlingen ) afneemt.

-       Behoefte neemt anderzijds af omdat een groot aantal leden niet of nauwelijks betrokken is met de gemeente, van hen is niet of nauwelijks bekend of en zo ja welke behoeften ze hebben.

 

OPLOSSINGSGERICHT/DOEL;

-       Alle leden die betrokken ( willen ) zijn bij onze gemeente inschakelen bij het basispastoraat, gemeenteleden bewust maken dat pastoraat ( omzien naar elkaar) in en buiten de gemeente een taak is van iedereen.

-       Gemeenteleden stimuleren bewogenheid zelf te tonen ( kaartje/bezoekje )

-       Beroep doen op mondigheid, gemeenteleden stimuleren om wel en wee te delen en/of door te geven aan predikant, warme Deken, pastoraat.

-       Organiseren van ontmoetingsmomenten, als huiskamerbijeenkomsten, bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen als jongeren en gezinnen met jonge kinderen. Concreet zijn wij hier al mee begonnen.

Zo wordt in 2016 gestart twee keer per jaar alle gemeenteleden uit te nodigen, die in de periode ervoor jarig zijn geweest en 80 jaar of ouder zijn geworden, met een eventuele partner, om met elkaar hun verjaardag te vieren.

Hierbij zijn aanwezig de predikant en enkele ouderlingen en contactpersonen van de Warme Deken.

-       Er wordt een groep gevormd van 40ers en 50ers die een keer in de 5 á 6 weken bij elkaar komt.

-       Organisatie van de warme deken goed in kaart brengen en waar nodig aanpassen aan verander(en)de situatie.

-       Via de media brengen we activiteiten in en om de kerk onder de aandacht, bijvoorbeeld door middel van het maandelijkse kerkblad, de regionale dagbladen en internet.

 

 Lobith, december 2015    

Last Updated on Sunday, 24 January 2016 14:50