PKN Rijnwaarden

De kerk is van blijvende waarde

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ANBI

E-mail Print PDF

Inleiding   

De Protestantse Gemeente Rijnwaarden vormt een tweetal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):  
• de Kerk (in financiële zin vertegenwoordigt door de kerkrentmeesters)  
• de Diaconie.  
Dit betekent dat u uw giften en vrijwillige bijdragen aan onze kerk of diaconie kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.  

Hieronder vindt u de gegevens van onze kerk en van de diaconie.

Algemene gegevens van de Protestantse Gemeente te Rijnwaarden

 

Naam ANBI:  

Protestantse Gemeente te Rijnwaarden (PGR)  

Telefoonnummer  

0316-  541282

RSIN/Fiscaal nummer:  

809557083

Bankrekeningnr. Kerkrentmeesters

 NL23RABO0327922788

Website adres:  

www.pkn-rijnwaarden.nl  

E-mail:  

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Adres:  

Markt 15  

Postcode:  

6915AH  

Plaats:  

Lobith 

Algemene gegevens van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijnwaarden  

Naam ANBI:  

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijnwaarden  

Telefoonnummer  

0316-  541282

RSIN/Fiscaal nummer:  

824133316

Bankrekeningnr.

NL78ABNA0534311822

Website adres:  

www.pkn-rijnwaarden.nl

E-mail:  

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Adres:  

Markt 15  

Postcode:  

6915AH  

Plaats:  

Lobith 

 

   Download hier het formulier Overeenkomst periodieke gift  

 

ANBI - algemeen    

Algemeen :

De Protestantse Gemeente te Rijnwaarden (hierna te noemen PGR) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland  www.pkn.nl (hierna te noemen PKN). De PGR is een zelfstandig onderdeel van de PKN als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.  

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk of via deze link Kerkorde protestantse kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen waarmee ook de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Rijnwaarden en daarmee op het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen van deze gemeente. Binnen de Protestante Kerk is een strikte scheiding tussen financiën benodigd voor de instandhouding van onze kerkgemeenschap (College van Kerkrentmeesters) en financiën benodigd voor hulp aan anderen (College van Diakenen).  

   

Samenstelling bestuur  

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente; predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De ambtsdragers staan genoemd op de website van PKN Rijnwaarden .

De ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.  

Doelstelling/visie

De Protestantse Gemeente van Rijnwaarden heeft de Bijbel als inspiratiebron.  

Zij is als gemeente van Christus een ontmoetingsplaats, waar ruimte is voor het ervaren van God in het vieren, leren en dienen. Dat betekent dat onze missie is:  

·             omzien naar elkaar  

·             oog hebben voor de ontwikkelingen in de samenleving veraf en dichtbij en daarvoor openheid en ruimte bieden binnen onze activiteiten  

·             betrokken zijn bij zwakkeren in de samenleving.  

   

Beleidsplan

De PGR werkt met een beleidsplan waarmee wij onze positie bepalen en een koers uitzetten. Het beleidsplan voor de periode 2015 – 2020 staat op deze website.  

   

Activiteiten  

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van alle activiteiten. Bij de uitvoering van die activiteiten wordt gebruik gemaakt van de leden in onze gemeente. Deze activiteiten worden aangekondigd via ons Kerknieuws en/of website.  

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. 

 

  ANBI - kerkrentmeesters  

 

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (RCBB). (Ordinantie 11, art. 3). De samenstelling van het Collega van Kerkrentmeesters staat op de website

Beloningsbeleid  

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘ Generale regeling rechtspositie predikanten ’.  Andere leden van de kerkenraad, college en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.  

 

Voorgenomen bestedingen  

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant verricht haar werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.  

 

Jaarrekening 2018  

Kascontrole 2018 

Begroting 2020

 

ANBI - diaconie    

College van Diakenen  

Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente Rijnwaarden hebben. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland (Zending). Voor de werkzaamheden van dit college wordt verwezen naar het beleidsplan van de Diaconie.

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk.  

   

Beloningsbeleid  

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.  

   

Doelstelling en activiteiten  

De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling en het beleid van de Protestantse Gemeente te Rijnwaarden, waarbij de nadruk ligt op:  

·             betrokken zijn bij zwakkeren in samenleving en wereld;  

·             oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld  

Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd. Kernwoorden daarbij zijn:  

·             Signaleren van misstanden, armoede, mensen in de knel

·             Helpen met woord en daad  

Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk met vele Diaconieën. Door samenwerking via ons landelijk orgaan Kerkinactie (zie www.kerkinactie.nl ) en daarmee inzet van professionele krachten is het “Signaleren, Melden, Helpen” effectiever.  

Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel (woord en daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerkinactie, dat (ook in het buitenland) een goede controle kan houden op een juiste besteding en voor continuïteit kan zorgen.  

Meer over onze missie en visie kunt u lezen in het beleidsplan .

Onze hoofdactiviteiten zijn “Signaleren, Melden, Helpen”. Het helpen resulteert vaak in activiteiten (zoals inzamelingen voor projecten) die worden aangekondigd via het Kerknieuws en soms ook via de website.    

 

Het College heeft als streven om ontvangen giften ook t.l.v. dat boekjaar uit te geven. Voor zover mogelijk gebeurt dit conform de bedragen en aan de doelen aangegeven in de begroting.  

 Jaarrekening Diakonie 2017

 Jaarrekening Diakonie 2018

 

  Logo ANBI

 

 

Last Updated on Wednesday, 11 September 2019 08:40